دریافت دفترچه راهنمای دستگاه ها با کلیک بر روی مدل دستگاه مورد نظر برنامه آن را دریافت نمایید. دفترچه مدل GM630 با مدل GM2000A و دفترچه مدل GM870C با مدل GM3000 و دفترچه مدل GM870D با مدل GM3000A و دفترچه مدل GM880 با مدل GM3000B مشترک می باشد.