تماس با ماآدرس کارخانه: خراسان رضوی – تربت حیدریه – شهرک صنعتی شماره ۲ – قطعه ۲۸۲

کد پستی: ۹۵۱۳۱۸۹۳۱۳

تلفن: ۰۵۱۵۲۲۸۸۰۰۰ – ۰۵۱۵۲۲۸۷۰۰۰ – ۰۵۱۵۲۲۸۶۰۰۰ – ۰۵۱۵۲۲۸۵۰۰۰

ساعت کاری: ۸ الی ۱۷

ایمیل: gmk.ir95@gmail.com